Tăng view Livestream Facebook

Tăng view Livestream Facebook
10.0 trên 10 được 6 bình chọn

500 xem/theo dõi : 600 ngàn
1.000 xem/theo dõi : 1 triệu
1.500 xem/theo dõi : 1,5 triệu
2.000 xem/theo dõi : 2 triệu
2.500 xem/theo dõi : 2.5 triệu